Opinie o Nas
tel: 511-009-356
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.militaria-se.com ;

4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.militaria-se.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.militaria-se.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.militaria-se.com, prowadzony jest przez spółkę pod nazwą Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k KRS nr 484696


Dane adresowe/ kontaktowe:
Soldier Equipment
Karolina Stubińska sp.k
Ul. FORDOŃSKA 159
85-739 Bydgoszcz
nip 5272704775

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Przeglądarka internetowa :Firefox ,Google Chrome ,Internet Explorer, Opera, Safari z obsługąJava Script

b.) minimalna rozdzielczość ekranu1024x768pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.militaria-se.com

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.militaria-se.com, dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, Paczkomaty Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego po zagranicami Państw Członkowskich UniiEuropejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat cel-nych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=201103106.8

5.3. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 h licząc od daty zaksięgowania przelewu lub zamówienia przesyłki pobraniowej. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi do 1-2 dni licząc od dnia wysłania towaru.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.militaria-se.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego16 1950 0001 2006 0677 4691 0001 (IDEA BANK )

b.) płatnością w systemie Przelewy24.PayU

c.) płatnością w systemie PayPal.

d.) Przesyłka pobraniowa ( płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki )

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni (towar nie naruszony z kompletem metek)i wysyłając je na adres Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy proponowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (łącznie z opakowaniem i metkami), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres soldierequipment@gmail.com Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz, mailowo pod soldierequipment@gmail.com. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz,a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul. FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Soldier Equipment Karolina Stubińska sp.k ul.FORDOŃSKA 159 85-739 Bydgoszcz

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Informacje o Soldier Equipment

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Soldier Equipement sp.k, REGON: 146975926, z siedzibą Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 159, zarejestrowana w Krajowym Rejetrze Sądowym. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.militaria-se.com (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów Soldier Equipment, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient").

1.2. Soldier Equipment działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

 

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów Soldier Equipment. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na Soldier Equipment lub w procesie zamówienia.

2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.

2.3. Dane z Facebooka.Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala wtedy Soldier Equipment mieć dostęp do swojego profilu publicznego, datę urodzenia, informacje o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Soldier Equipment wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, Soldier Equipment uzyskuje informacje o odwiedzenie stron internetowych, oglądanie produktów i innej aktywności na stronie.

2.5. Soldier Equipment nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu regilijnym, itp.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między Soldier Equipment a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów.

3.2. Aby zaoferować naszym klientom produkty w postaci przekazów handlowych Soldier Equipment wykorzystuje przede wszystkim pocztę elektroniczną, a czasami numer telefonu do wysyłania wiadomości SMS. W takim przypadku wysyłamy komercyjny komunikat o produktach związanych z towarami, który zakupili Państwo na Soldier Equipment. Przetwarzanie z powodu uzasadnionych celów Soldier Equipment w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego. Soldier Equipment nie wymaga zgody na taką komunikację biznesową, ale pozwala Państwu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie lub rezygnacji z przetwarzania. Klienci, którzy po wejściu w życie tych przepisów pod warunkami Soldier Equipment rejestru, możemy wysłać wiadomości do obrotu na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a odmowa nie wpływa na realizację zamówienia. Udzielają Państwo zgody Soldier Equipment podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę,w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulują Państwo zgodę, nie będą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych.

3.3. Soldier Equipment wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail do oferowania naszych produktów i promowania Soldier Equipment w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku można kontynuować, aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji Soldier Equipment lub później w ustawieniach konta użytkownika. Tylko osoby powyżej 15 roku życia mogą zarejestrować się na Soldier Equipment. W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika.

3.4. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji Soldier Equipment używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Zazwyczaj na podstawie powyższych danych uzyskanych przez Soldier Equipment, statystyk, analiz i raportów na temat zachowań użytkowników serwisu. Na tej podstawie możliwe jest lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej, aby to, co naprawdę Państwa interesuje, zostało lepiej dopasowane. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane.

3.5. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, gdy zaczynamy czatować.

4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych

Komunikacja biznesowa. Zarówno użytkownicy, jak i klienci Soldier Equipment mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:

 • kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wiadomości biznesowej; lub
 • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w sklepie internetowym Soldier Equipment pod adresem soldierequipment@gmail.co lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych powyżej.

Cookies. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies Soldier Equipment, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Soldier Equipment i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych i są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Soldier Equipment.

5.2. Administrator Soldier Equipment, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do Soldier Equipment w celach i w sposób określony przez Soldier Equipment. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających Soldier Equipment znajdują się:

 • Firmy transportowe – Poczta Polska, DPD, In post
 • Zendesk, Inc. (świadczenie usług obsługi klienta)
 • X.commerce, Inc. (narzędzia marketingu on-line)
 • Google LLC (narzędzia marketingu on-line)
 • Facebook, Inc. (narzędzia marketingu on-line)

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Soldier Equipment przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem, Soldier Equipment  zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

6.2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich przesyłanie. Klientom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Najpóźniej jednak komunikacja biznesowa jest wysyłana przez 10 lat. Soldier Equipment następnie prosi o nową zgodę.

6.3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Soldier Equipment przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6.4. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza określonych terminach Soldier Equipment zrobić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do Soldier Equipment.

7. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Soldier Equipment i poprosić o:

 • Informacje dotyczące danych osobowych Soldier Equipment procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Soldier Equipment. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
 • Dostęp do danych, które dostarczyłeś Soldier Equipment, podczas procesu rejestracji lub podczas tworzenia zamówienia. Soldier Equipment powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną udostępnione do tych danych, wraz z informacjami na temat ich leczenia.
 • Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji Soldier Equipment może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.
 • Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych), jeśli wierzyć Soldier Equipment przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony swojego życia osobistego i prywatnego lub w konflikt z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczoną przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już Soldier Equipment nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, w tym, gdzie ich dalsze przetwarzanie nie zgodzić. Spełniając te warunki, Soldier Equipment w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
 • Przeniesienie automatycznie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, który przekazuje Soldier Equipment dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie lub innych administratorów zgodnie z własnymi życzeniami.

7.2. Dalej klienci Soldier Equipment mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania komunikatów biznesowych lub oceny preferencji zakupowych, w konsekwencji którego Soldier Equipment natychmiast zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

7.3. Oprócz powyższych przywilejów mogą Państwo skontaktować się z Soldier Equipment ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo

8.1.Soldier Equipment dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Soldier Equipment kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

8.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez Soldier Equipment i stale ulepszamy naszą ochronę.

9. Kontakt

9.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Soldier Equipment poprzez pocztę elektroniczną: soldierequipment@gmail.com lub pod numerem telefonu: 511009356.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 01.05.2018.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl